Historia

Nasza szkoła ma już ponad 70 lat! 3 kwietnia 1945 roku utworzono początkowo dział fototechniczny, a następnie czteroletnie Gimnazjum Fototechniczne w budynku Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Placówka organizacyjnie podlegała wtedy Państwowej Żeńskiej Szkole Zawodowej, której dyrektorem była Jadwiga Zbrojowa. W wyniku reorganizacji w roku 1950 szkoła uzyskała odrębność, dyrektorem został Jan Molin, kierownikiem warsztatów Józef Wojnowski, a następnie Edyta Wilgus. Nazwa szkoły brzmiała: Technikum Fototechniczne, cykl nauczania trwał cztery lata, a absolwenci otrzymywali tytuł technika fotografa.

W latach 1945-56 nadzór nad szkołą sprawowały kolejno: Ministerstwo Drobnego Przemysłu i Rzemiosła, a następnie Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego. Dyrekcja borykała się z ciasnotą pomieszczeń, która hamowała rozwój szkoły. W 1956 roku szkoła przeszła pod nadzór Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i po wielu staraniach uzyskała własny budynek w Katowicach-Piotrowicach, w którym mieści się po dzień dzisiejszy. Po śmierci dyrektora Jana Molina w 1958 roku Dyrektorem została wieloletnia nauczycielka języka polskiego – Helena Szwej, a kierownictwo warsztatów objął Władysław Sojka.

Szkoła rozwijała się teraz we własnym budynku. W 1960 roku powstał nowy kierunek teletransmisyjny o pięcioletnim cyklu nauczania, który po krótkim czasie zmienił swą specjalizację na radiowo-telewizyjną. Warsztatami tej specjalności kierował początkowo Paweł Solecki, a następnie Tadeusz Bojko.

Poza wymienionymi działami, w szkole od 1961 roku prowadzono nauczanie w Zaocznym Technikum Ekonomicznym dla pracujących w spółdzielczości pracy oraz tę samą specjalizację w Liceum Zawodowym. W tak dynamicznie rozwijającej się szkole zaczęło brakować pomieszczeń na sale wykładowe i pracownie dla nowych kierunków. Nauka odbywała się na dwie zmiany, a dla pracowni fotograficznych adaptowano pomieszczenia piwniczne.

W roku 1969 dyrektorem szkoły został nauczyciel fizyki mgr Piotr Dytkowski, a jego zastępcą – nauczyciel matematyki – Józef Buda. Pracą warsztatów fotograficznych w tych latach kierowała początkowo Cecylia Semik, następnie Marek Wycisło, a po nim Daniel Galus. Kierownikiem warsztatów radiowo-telewizyjnych był wówczas mgr Franciszek Eliasz.

Nowa kadra kierownicza pod dyrekcją Piotra Dytkowskiego energicznie rozwijała bazę materiałową szkoły: warsztaty radiowo-telewizyjne, gabinety przedmiotowe, salę gimnastyczną, boisko szkolne.

W roku 1971 z funduszy wypracowanych przez młodzież i grono pedagogiczne, w warsztatach szkolnych został utworzony nowoczesny punkt fotograficzny dydaktyczno-usługowy w Katowicach przy ul. Świerczewskiego 40. Dla warsztatów fotograficznych i radiowo-telewizyjnych zakupiono nowoczesny sprzęt dzięki czemu rozwinął się i udoskonalił proces nauczania w tych dziedzinach.

Absolwenci uzyskujący dyplom technika fotografa i technika elektronika o specjalności radiotechnika i telewizja zatrudniani byli przede wszystkim w przemyśle, instytucjach naukowych, na wyższych uczelniach, studiu filmów rysunkowych, spółdzielniach fotograficznych oraz w prasie, radiu i telewizji.

Grono pedagogiczne tejże szkoły, a szczególnie nauczyciele zawodu na przestrzeni 50 lat często rekrutowali się z byłych uczniów tej szkoły, którzy po jej ukończeniu podejmowali pracę z młodzieżą lub wracali do niej bezpośrednio po ukończeniu studiów. Wynikało to z przywiązania do szkoły i sympatii do młodzieży. W latach siedemdziesiątych zmianę przechodzi system szkolenia zaocznego. W 1975 roku zastępcą dyrektora do spraw Technikum Zaocznego został mgr Franciszek Eliasz przejmując dotychczasowe filie z Gdańska o kierunkach drzewny i mechaniczny oraz z Białegostoku filie Technikum Budowlanego i pomaturalnego Studium Budowlanego. Po wygaśnięciu kierunku mechanicznego i budowlanego powstaje Zaoczne Technikum Elektroniczne oraz Policealne Studium o specjalności radiotechnika i telewizja. Kierownictwo warsztatów radiowo-telewizyjnych obejmuje początkowo mgr Włodzimierz Dobrowolski, a następnie mgr Zenon Szeliga, który kieruje nimi do dnia dzisiejszego.

W roku 1977 następują dalsze zmiany reorganizacyjne systemu oświaty. W naszej szkole na bazie czteroletniego Technikum Fotograficznego powstało dwuletnie Policealne Studium Fotograficzne, a decyzją Ministra Oświaty i Wychowania Przyłączono do naszego zespołu szkół Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Młodocianych Pracujących z dotychczasową siedzibą w Katowicach. Stanowisko Zastępcy dyrektora i nadzór nad Zasadniczą Szkołą Zawodową objęła nauczycielka języka polskiego – mgr Magdalena Piecha. Jej staraniem w roku 1979-80 powstał nowy kierunek szkolenia – Policealne Studium dla Techników Usług Kosmetycznych. W roku szkolnym 1980-81 nadano jej imię Edwarda Abramowskiego i uhonorowano sztandarem.

Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł dalsze zmiany w kierunkach kształcenia i kierownictwie szkoły. Mgr Franciszek Eliasz przechodząc w 1989 roku na emeryturę przekazał swe stanowisko w ręce nauczycielki fizyki – mgr Anny Molendy. Po kilkuletniej przerwie reaktywowane zostało TECHNIKUM FOTOGRAFICZNE. W 1990 roku z chwilą odejścia na emeryturę długoletniego dyrektora mgr Piotra Dytkowskiego, stanowisko to objął absolwent tejże szkoły a następnie nauczyciel – mgr Bogdan Hering. Jego zastępcą był mgr Krzysztof Nowak, który w roku 1992 zostając dyrektorem szkoły pełnił tę funkcję do roku 2007. Zastępcą dyrektora została wówczas mgr Anna Molenda, a kierownikiem Technikum Zawodowego dla Dorosłych – mgr Małgorzata Pawlicka.

Staraniem dyrektora szkoły w 1992 roku zostało utworzone Policealne Studium Informatyczne, a zaprzestano kształcenia techników usług kosmetycznych.

W latach 2007 – 2017 funkcję dyrektora Szkoły pełniła pani mgr Joanna Składowska. Zastępcą dyrektora została dr Anna Jacher-Cebula.

12 kwietnia 2010 roku miało miejsce w naszej szkole historyczne wydarzenie – dzięki staraniom pana Jerzego Zajdy oraz pani Żanety Mecner uczniowie mogli odbyć drogą radiową rozmowę z astronautą pracującym na Międzynarodowe Stacji Kosmicznej. Przedsięwzięcie, realizowane w ramach projektu ARISS, zakończyło się spektakularnym sukcesem.

W listopadzie 2016 roku absolwenci naszej szkoły, a w maju 2017 roku uczniowie technikum po raz pierwszy wzięli udział w stażach zagranicznych i odbyli praktyki zagraniczne w Rimini (Włochy).