wrz
1
2017

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018 – termin do 15.09.2017 r.

Stypendia szkolne 2017/2018

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę.

Wnioski można składać w terminie: do 15 września 2017 r.

W przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski dla wszystkich dzieci w tym samym terminie. Wnioski dla dzieci, które od września 2017r. rozpoczną naukę w „nowej szkole” winny być złożone w terminie 15 września 2017r.

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (Zał.8) członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia.

Dochody powinny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli:
– jeżeli wniosek jest składany w terminie wrześniowym, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Zał.6 i 6A oświadczenie ogólne i oświadczenie prace dorywcze i pup)

Wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie prawni tracą uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie świadczenia. Jeżeli z wnioskiem dla pełnoletniego ucznia występuje rodzic konieczne jest załączenie do wniosku upoważnienia podpisanego przez pełnoletniego ucznia. (Zał. 1)

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Przed przystąpieniem do wypełnienia WNIOSKU należy zapoznać się z pouczeniem (strony od 6 do 9 wniosku).

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny, p. Adrian Dera, w każdy poniedziałek (11:30 – 14:30), środę (7:00 – 11:00) i piątek (12:00 – 15:00).

Załączniki:

O autorze: Anna Suchańska