wrz
1
2017

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 – termin do 7.09.2017 r.

Pomoc w ramach Programu „Wyprawka szkolna” udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, złożony do 7 września 2017 roku w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał od 1 września 2017 roku.

W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość udzielenia pomocy uczniom szkół działających na terenie miasta Katowice w formie dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

O autorze: Anna Suchańska